فرآیندهای سامانه های اداری
  • فرایند راه اندازی سامانه مکاتبات اداری
  • فرایند اعمال تغییرات در سامانه اتوماسیون مکاتبات اداری