اخبار و اطلاعیه هاطراحی داشبورد مدیریت مکانی- زمانی کرونا
با شیوع کرونا در سال ۱۳۹۸ و لزوم مدیریت مکانی- زمانی کرونا در ستاد مدیریت این بیماری، با هدف پیش بینی و کنترل وضعیت بیماری در استان زنجان به همت مدیریت فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت درمان دانشگاه داشبوردی طراحی گردید. دسترسی به داده های این داشبورد اطلاعاتی، امکان انجام مداخلات اساسی را در اختیار همکاران عرصه بهداشت و درمان با دانش همکاران مدیریت بیماری قرار می دهد تا در زمینه تامین تخت های مورد نیاز و امکانات لجستیکی تصمیم گیری کنند.
داشبورد مدیریتی با سطح دسترسی منطقی برای روسا، معاونان و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی در رصد لحظه ای وضعیت بستری بیمارستانها کمک کننده خواهد بود. به کمک داده های این داشبورد میتوان در زمان های بحرانی از نظر شیوع ویروس در استان، نحوه توزیع و بستری در بیمارستانها را کنترل و هر لحظه اطلاعات بستری را در اختیار مراکز جامع خدمات سلامت ارائه نمود.