اخبار و اطلاعیه هاالکترونیکی سازی مکاتبات ستاد با ادارات کل استان
الکترونیکی سازی مکاتبات ستاد با ادارات کل استان
در راستای توسعه دولت الکترونیک در ابعاد درون دستگاهی، مکاتبات ستاد با استفاده از بستر اتوماسیون اداری، با ادارات کل استانی به صورت الکترونیکی انجام می شود. از مزایای این تحول می توان به کاهش زمان تبادل نامه ها، اطمینان از صحت دریافت مکاتبات، امکان ردیابی نامه ها، و کاهش هزینه‌های سربار (کاغذ، خطاهای کاربری و افزایش زمان انجام یک فعالیت) که پیش از این مشکلاتی را در برخی موارد ایجاد می نمود، اشاره کرد.