کارشناسان واحدهای تابعه
نام واحد تلفن
 مهندس مهرداد غلام آزاد معاونت بهداشتی ۳۳۰۱۸۵۵۴
مهندس عذرا حجتی  معاونت آموزشی ۳۳۰۱۸۶۵۱
مهندس محرمی معاونت آموزشی ۳۳۰۱۸
مهندس لیلا رستملو معاونت تحقیقات و فناوری ۳۳۱۵۶۱۶۱
مهندس شهلا رستملو معاونت دارو و غذا ۳۳۱۵۶۲۱۲
مهندس مرتضی حاتمی معاونت دانشجویی ۳۳۴۷۰۶۷۳
مهندس امیرعلی محمودی معاونت درمان ۳۳۰۱۸۷۱۶
مهندس اکرم طاوسی معاونت درمان ۳۳۰۱۸۷۱۵
مهندس اکبر بابایی مدیریت امور مالی ۳۳۰۱۸۲۱۹
مهندس حسن امینی مدیریت توسعه سرمایه انسانی ۳۳۰۱۸
 مهندس داوود حیدری مدیریت توسعه سرمایه انسانی ۳۳۰۱۸۴۴۷
مهندس منصور مولوی مدیریت حراست ۳۳۰۱۸
مهندس زهرا نصر مدیریت روابط عمومی
مهندس خدیجه امامی مدیریت گزینش ۳۳۳۶۱۰۹۴
 مهندس روح الله نجفلو مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۱۰۵۵
مهندس محسن سلیمانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۱۰۵۵
 مهندس زهرا حسین خانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۰۹۸۵
مهندس سولماز آپرا مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۰۹۸۵
مهندس عباس برجی بیمارستان امدادی ابهر ۳۵۲۴۴۲۶۵
مهندس سعید قاسمی بیمارستان امدادی ابهر ۳۵۲۴۴۲۶۵
مهندس محسن جعفری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ۳۳۴۳۰۹۸۷
مهندس مهسا کریمی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ۳۳۰۲۳۳۸۰
مهندس زهرا موسوی لو مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ۳۳۰۲۳۳۸۱
 مهندس حمید عبدلی مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی ۳۳۵۵۵۶۰۱
مهندس نوید پور یگانه بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۲۱۱
مهندس مجید قربانی بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۲۱۲
مهندس مهدی عسگری  شبکه بهداشت و درمان ابهر ۳۵۳۶۸۲۲۲
مهندس ابراهیم محمدی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
۳۵۵۲۸۰۰۹
مهندس ایوب آقامحمدی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره ۳۵۵۲۸۰۰۰-۳
 مهندس محمد بیگدلی بیمارستان امیرالمومنین خدابنده ۳۴۲۲۴۳۰۰
مهندس محمد محمدی بیمارستان امیرالمومنین خدابنده ۳۴۲۲۴۳۰۰
 مهندس  عباسعلی محمدی بیمارستان رازی ماهنشان ۳۶۲۲۳۲۹۲
مهندس مصطفی احمدی شبکه بهداشت و درمان ماهنشان
 مهندس مسلم جعفری بیمارستان ایثار ایجرود ۳۳۰۲۳۳۸۱
مهندس جلال محمدی بیمارستان شهدای طارم ۳۲۸۲۲۱۰۴
مهندس مجید قاسمی شبکه بهداشت و درمان طارم
مهندس محمود میانداری دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۱۶
 مهندس مژگان آقایی دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۰۷
مهندس مهدیه زرگی دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۳۰۶
مهندس فرناز اصانلو دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۳۰۶
مهندس زینب مظفری دانشکده داروسازی ۳۳۴۷۳۶۳۵
 مهندس رباب رضایی دانشکده پرستاری ۳۳۱۴۸۳۲۷
مهندس نعمتی شبکه بهداشت و درمان ایجرود
 مهندس محمود پژوهان حق دانشکده پردیس بین الملل ۳۳۷۴۳۲۸۰
مهندس صادق قهرمانی دانشکده دندانپرشکی ۳۳۱۴۸۱۹۷
مهندس پرستو عزیزی دانشکده پرستاری ابهر ۳۵۲۷۹۴۱۲
 مهندس میلاد ابراهیمی مرکز بهداشت شهرستان زنجان ۳۳۳۶۰۱۵۵
مهندس محمد اسکندری مرکز بهداشت شهرستان زنجان ۳۳۳۲۱۰۰۲-۲۰۸
مهندس محمد تقی قنبری  شبکه بهداشت و درمان سلطانیه ۳۳۷۸۸۰۳۵
مهندس علی سلطانی شبکه بهداشت و درمان خدابنده ۳۴۲۲۲۳۴۰
مهندس هادی محمدی شبکه بهداشت و درمان خرمدره ۳۵۵۳۴۰۰۳
مهندس حسین نجفی فوریتهای پزشکی ۳۳۳۶۳۲۵۸
مهندس الهام حسنی معاونت توسعه و منابع انسانی ۳۳۰۱۸۴۲۲
مهندس مسعود نعمتی معاونت توسعه و منابع انسانی ۳۳۱۴۰
مهندس زهرا شکری معاونت توسعه و منابع انسانی ۳۳۰۱۸