رابطین اتوماسیون مراکز
نام مدیریت نام خانوادگی رابط تلفن تماس
ریاست هسته گزینش مهندس امامی ۳۳۳۶۱۰۹۶
حوزه ریاست مهندس نصر ۳۳۱۳۰۷۰۱
معاونتها معاونت توسعه مهندس حسنی ۳۳۰۱۸۴۲۲
معاونت بهداشتی مهندس غلام آزاد ۳۳۰۱۸۱۵۰
۳۳۰۱۸۷۴۶
معاونت تحقیقات مهندس رستملو ۳۳۱۵۶۱۶۱
معاونت درمان مهندس محمودی ۳۳۰۱۸۷۱۶
معاونت دانشجویی مهندس حاتمی ۳۳۰۱۷۲۰۲
معاونت غذا و دارو مهندس رستملو ۳۳۱۵۶۲۱۲
معاونت آموزشی مهندس حجتی ۳۳۰۱۸۶۵۲
دانشکده ها دندانپزشکی مهندس نصیری ۳۳۱۴۸۲۱۹
پزشکی مهندس قادری ۳۳۱۴۰۲۳۷
پرستاری و مامایی مهندس احمدی ۳۳۱۴۸۱۶۱
داروسازی خانم مظفری ۳۳۴۴۸۷۱۳
بهداشت و پیراپزشکی مهندس نظری ۳۳۷۸۱۳۰۰
پردیس بین الملل مهندس کوثریان ۳۳۷۴۳۲۸۲
پرستاری ابهر مهندس عزیزی ۳۵۲۷۹۴۱۲
بیمارستانها موسوی مهندس رسولی ۳۳۱۳۱۱۹۴
ولیعصر خانم سعیدی ۳۳۰۲۳۸۵۳
بهشتی مهندس رحمتی ۳۳۵۶۶۱۰۱
امدادی ابهر مهندس پوریگانه ۳۵۳۶۸۲۱۱
بوعلی خرمدره مهندس محمدعلی ۳۵۵۲۸۰۰۱
امیرالمومنین خدابنده مهندس قره باغی ۳۴۲۲۱۰۸۱
ایثار ایجرود مهندس حسین رحمتی ۳۶۷۲۲۱۲۶
شهدای طارم مهندس حاجیلو ۳۲۸۲۲۷۰۱
ماهنشان مهندس نصیری ۳۶۲۲۳۲۹۲
الغدیر ابهر مهندس کرمی شاه بلاغی ۳۵۳۶۸۲۲۲
شبکه ها مرکز بهداشت استان خانم معصومی ۳۳۳۶۰۱۵۴
شبکه خدابنده مهندس محمودی ۳۴۲۲۲۰۴۰
شبکه ایجرود خانم سهرابی ۳۶۷۲۲۰۲۸
شبکه ابهر مهدی عسگری ۳۵۲۲۴۰۰۶
شبکه سلطانیه مهندس قنبری ۳۵۸۲۴۵۱۵
شبکه خرمدره مهندس خلجی ۳۵۵۲۲۰۵۲